Shin-Hakodate-Hokuto station guide. How to change Hokkaido Shinkansen to/from train to Sapporo and Hakodate

Shin-Hakodate-Hokuto station exterior (C) Rsa GFDL or CC-BY-SA-3.0

Shin-Hakodate-Hokuto is the hub to Hakodate and Sapporo when you get Hokkaido. This station is connected with Sapporo and Hakodate by conventional train, and Tokyo, Sendai and Aomori by Hokkaido Shinkansen.

I would like to show you how to change the trains in Shin-Hakodate-Hokuto station with many photos. Continue reading Shin-Hakodate-Hokuto station guide. How to change Hokkaido Shinkansen to/from train to Sapporo and Hakodate

Trip to Hokkaido in 2017 winter – Part 7, Noboribetsu Onsen to Hakodate via Lake Toya

Express bus connects Noboribetsu and Lake Toya

This post is continued from Trip to Hokkaido in 2017 winter – Part 6, Takikwa to Noboribetsu Onsen.

On day 3, I visited Biei and Nobotibetsu Onsen. In this post, I would like to show you the last stretch of day 3 trip which is the trip to Hakodate via Lake Toya. Continue reading Trip to Hokkaido in 2017 winter – Part 7, Noboribetsu Onsen to Hakodate via Lake Toya