Furano, Tomamu, Shintoku

Asahikawa

Furano Biei Norokko train, Easy rail trip around Furano area for everyone.

This post will explain you about Furano Biei Norokko train which is the seasonal train between Asahikawa and Furano.
Furano, Tomamu, Shintoku

Direct transfer to Furano from Sapporo. Limited Express Furano Lavender Express / Furano Koyo Express

Furano Lavender Express (フラノラベンダーエクスプレス) and Furano Koyo Express (フラノ紅葉エクスプレス) are limited express trains to Furano ...
Copied title and URL