Niigawa

Joetsu, Nagano and Hokuriku

The Joetsu Shinkansen train guide: The Shinkansen train connects Tokyo, Niiagata and Echigo Yuzawa

E4 series is only by-level Shinkansen fleet on all Shinkansen lines. The Joetsu Shinkansen is the third oldest Shink...
Copied title and URL