Shonan-Shi

Nikko

Utsunomiya station guide. How to transfer to Nikko train.

Utsunomiya station is the station to transfer to Nikko line. If you use JR Pass to get Nikko, you take Tohoku Shinka...
Sponsored links
Copied title and URL